Yasal Mevzuat

Yönetmelik

 

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel ÜniversitesiEngelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

Rektör:Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

Merkez:Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

Merkez Müdürü: Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Merkez Yönetim Kurulu: Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

Merkez Danışma Kurulu: Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

Madde 5 —Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Engellilerin diğer vatandaşlar gibi birer birey oldukları bilincini toplumun tüm katmanlarına yerleştirmek, bu konuda gerekli çalışma ve programları hazırlamak, kamuoyunu her türlü yazılı ve görsel iletişim araçları ile bilgilendirmek, engellilik olasılığına karşı tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve bilinç seviyesine ulaştırmak.

b) Engelli bireylerin sorunlarının çözümlenmesi, tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesi için toplum nezdinde gönüllülük esasına dayalı çalışmaları teşvik etmek, gerekli araştırmaları yapmak, programlar geliştirmek ve uygulamak.

c) Engelli bireylerin toplumakatılımını sağlamak ve onları üretken hale getirmek, engellilerin istihdamına yönelik her türlü araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, gerekli önlemleri belirlemek, konuyla ilgili önerileri resmi ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, engelli istihdamını teşvik edici çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

d) Engelliliği oluşturan sebepleri tespit edip, gerekli tedbirleri alarak bunların ortadan kaldırılmasına çalışmak, bu yönde bilimsel araştırma ve uygulamalarla literatüre katkı sağlamak.

e) Engelli bireyleri olan ailelerin karşılaştığı zorlukları tespit etmek, bu konuda gerekli araştırmalar yaparak, ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

f) Engelli bireyleri olan ailelere ve sosyal çevrelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü yönlendirici, bilgilendirici ve eğitici hizmetleri sunmak. Bu hizmetleri alan ailelerin ve sosyal çevrelerinin durumlarını takip etmek, gerektiğinde periyodik özel ve grup çalışmaları yapmak, eğitim sonrası ihtiyaç durumunda katkı sağlamak.

g) Engelli bireyler için uygun tıbbi tedavi, eğitim ve rehabilitasyon olanaklarını tespit etmek ve imkânlar ölçüsünde sunmak. Bu bağlamda yurt içinde ve dışında engelli bireyler ile ilgili çalışmalar yapan her türlü kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak protokol hazırlamak ve imzalamak.

h) Engelli bireyler için önerilen her türlü araştırma, tedavi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sunabilecek birimleri kurmak, bu birimlerin faaliyetini sürdürebilecekleri her türlü arsa ve binaları temin etmek, kiralamak, tahsisleri kabul ederek gerekli imar ve inşa faaliyetlerinde bulunmak, bu birimleri yönetmek ve işletmek.

i) Engellilerin araştırma, tedavi, eğitim ve rehabilitasyonu için oluşturulan birimlerde yeterli sayıda uzman, teknik ve idari personel çalıştırmak, birimin çalışması için gerekli her türlü araç-gereci temin etmek.

j) Engelli bireyler için araştırma, tedavi, eğitim ve mesleki rehabilitasyon çalışmalarına uygun her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak.

k) Engelli bireylere yönelik meslek edindirme programları hazırlamak ve uygulamak.

l) Bilimsel veya eğitsel toplantılar düzenlemek, karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi konularında gerekli çalışmaları yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak.

m) Engelli bireylere yönelik çalışma ve faaliyette bulunan her türlü kurum ve kuruluşun kaliteli hizmet üretebilmesi için gerekli katkıları yapmak, kalitenin artması için "Toplam Kalite" yönelimli programlar hazırlamak ve uygulamak.

n) Engelli bireylerin topluma katılımını engelleyen her türlü hukuki engelin, eşitlik ilkesi başta olmak üzere, temel ilkeler doğrultusunda ortadan kaldırılması yönünde araştırmalar yapmak, gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

o) Engelli bireylerin hayatını zorlaştıran fiziki şartların iyileştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, bu konuda, başta yerel yönetimler olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde bulunmak, planlamalar yapmak ve projeler geliştirmek.

ö) Engelli bireylerin eğitim düzeyleri ile bağlantılı sosyo-ekonomik durumlarının düzeltilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli çalışmaları yürütmek.

p) İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde engelli birey ve aileleri hakkında veri oluşturmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak, bilgileri güncellemek, bu bağlamda hem engelli bireyi hem de aileyi her aşamada takip ve sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.

r) Engellilerin sorunlarına çözüm getiren her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve geliştirmek.

s) Tüm vatandaşların gönüllü desteğini alarak engellilerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak, bu yönde gönüllü rehber ailelerin oluşumunu teşvik etmek ve desteklemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri,

Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin organları

Madde 6 —Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkezin çalışma birimleri

Madde 7 — Merkezin çalışma birimleri şunlardır:

a) Sosyal Çalışma Birimi,

b) Psikolojik Hizmet Birimi,

c) Aile Danışma Birimi,

d) Özel Eğitim Birimi,

e) Teşhis ve Tedavi Birimi,

f) AR-GE Birimi,

g) Yönetim Birimi,

h) Halkla İlişkiler, İletişim ve Tanıtım Birimi,

i) Fiziksel Çevre Birimi.

Merkez müdürü

Madde 8 —Merkez Müdürü, merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölümlerde görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürüne görevinde yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün yokluğunda yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

Madde 9 —Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak.

e) Merkezin plan dahilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

g) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirilmek üzere Merkez Danışma Kuruluna sunmak.

h) Gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunun toplanma önerisini Merkez Yönetim Kuruluna sunmak ve Merkez Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

j) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

k) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu

Madde 10 —Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan veya ayrılmış sayılan üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere, yeniden görevlendirme yapılır.

Merkez Müdürü ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar, konuyla ilgilenen akademik ve idari personel arasından tespit edilir.

Merkez Yönetim Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

Madde 11 —Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Merkez Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

d) Merkez Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

e) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

f) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Merkez danışma kurulu

Madde 12 —Merkez Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir temsilci, Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek kuruluşlarının başkanları veya görevlendirecekleri birer temsilci ile Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-TV Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deneme Çiftliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürleri ya da görevlendirecekleri birer temsilci, Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dalları başkanları ile Yüksek Öğretim Vakfı temsilcisinden oluşur. Vali ve Belediye Başkanı veya görevlendirecekleri temsilcileri de bu toplantılara katılabilirler. Merkez Danışma Kurulunun başkanlığı ilgili Rektör yardımcısı tarafından yürütülür.

Merkez Danışma Kurulu toplantılarına gerekli görülen hallerde; il, bölge ve ülke genelinde hizmet veren sağlık kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ile ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir. Merkez Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplantılarına Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Merkez Müdürünün önerisi üzerine veya doğrudan Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Merkez Danışma Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Toplantıda alınan kararlar istişârî niteliktedir.

Merkez danışma kurulunun görevleri

Madde 13 —Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

Personel ihtiyacı

Madde 14 —Merkezin akademik, sağlık, eğitim, idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli ihtiyacı, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 —Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yayın Tarihi: 01/01/2012
Okunma Sayısı: 4814